Efter 11 års verksamhet lade Lightlab år 2007 ut följande frågor och svar på sin hemsida. Intervjun är numera borttagen från hemsidan. Innehållet är både intressant och dessutom aktuellt än idag för den som vill bilda sig en uppfattning om företaget. Vi har dessutom tillåtit oss att lämna en kommentar till varje fråga.

*****
Lightlab frågar Lightlab 1:
Hur långt har LightLab kommit med utvecklingen av den nya energieffektiva lampan utan kvicksilver?

Lightlab svarar:

Vi har visat att det är möjligt att med denna teknologi producera en lampa som kan nå en ljusstyrka på 1400 lumen eller mer. Det är en tillräckligt hög ljusstyrka för att teknologin ska kunna användas för allmän belysning. En vanlig 60 watts glödlampa producerar mellan 600 och 700 lumen.

Projektet går nu in i en ny fas där vi börjar arbetet med att förlänga prototypens livslängd och minska energianvändningen ytterligare.

Vår kommentar hösten 2011 :
Frånsett att man på Lightlab efter 11 år (2007) ännu inte förstått att ljusstyrka och ljusflöde inte är samma sak är man nu inne i en ny fas. Idag, 2011, d.v.s. 4,5 år senare, finns fortfarande inga faktauppgifter om lampan (som inte finns).

*****
Lightlab frågar Lightlab 2:
Hur starkt lyser lampan och hur mycket energi använder den?

Lightlab svarar:

Lampan klarar idag av en input på 15, 20, 25, 40, 60, 75 och 100 watt. Prototyplampan använder för närvarande hälften av den energi som en normal glödlampa använder, oavsett vilken effekt i watt som avses. Det innebär att en 30 watts lampa med LightLabs teknik i detta skede ersätter en normal 60 watts glödlampa.

LightLabs mål är att strömförbrukningen skall ligga mellan 10 till 15 watt och då lysa som en vanlig 60 watts glödlampa.

Vår kommentar hösten 2011 :
Det Lightlab säger är att de vid tillfället klarade ett ljusutbyte på 20 lm/W. Det gjorde dock ryssarna redan 11 år tidigare.
I ett senare pressmeddelande, 2008-08-29, uppgav Lightlab triumfatoriskt att man uppnått ett ljusutbyte överstigande 30 lm/W uppmätt i eget laboratorium. Siffran är således ej verifierad. Även denna gång underlät man att uppge värden på de övriga lampparametrarna varför värdet av informationen återigen var lika med noll.

Den helt värdelösa informationen dubblade börskursen.

Trots att hightech-företaget Lightlab visade att de inte kan skilja på ström (A) och effekt (W).

*****

Lightlab frågar Lightlab 3:
Vad innebär det att lampan klarar 600 lumen, vad motsvarar det i watt?

Lightlab svarar:

Den kommersiellt vanligaste lampan idag är en 60 watt glödlampa och den producerar mellan 600 och 700 lumen. Målet sattes därför till en början till 600 lumen. Att vi har passerat den nivån innebär att Lightlab teknologin klarar att prestera den ljusstyrkan.

Vår kommentar hösten 2011 :
Det är inget problem att prestera höga ljusflöden med Lightlabs teknik. Det är bara att öka effekten. Men lampans livslängd minskar då dramatiskt.

*****
Lightlab frågar Lightlab 4:
Lågenergilampor som redan finns på marknaden är mer energieffektiva än er prototyp, varför ska en framtida konsument välja er lampa?

Lightlab svarar:

För att alla lågenergilampor på marknaden idag innehåller kvicksilver som innebär ett allvarligt miljöproblem. Det totala nedsläppet av kvicksilver över Sverige är lågt räknat 4 ton om året. Många regeringars mål är att kvicksilver skall bort från nya produkter. De framtida konsumenterna skall välja LightLab lampan för att samtidigt som de gör ett aktivt miljöval sparar de pengar på minskad energiåtgång

Vår kommentar hösten 2011 :
Av de 4 ton kvicksilvernedfall som Lightlab nämner härrör merparten från olje- och kol-baserad energiproduktion varav en stor andel utgörs av elproduktion. Endast någon promille av kvicksilveremissionen härrör från ej recirkulerade lågenergilampor.

Eftersom Lightlabs lampa är mindre energieffektiv än lågenergilamporna kommer Lightlabs lampa att förorsaka ett betydligt högre kvicksilverutsläpp än lågenergilamporna vad gäller utsläpp relaterade till energiåtgången.

LED-lampor, som ju inte heller innehåller kvicksilver och dessutom är ännu mer energieffektiva än de s.k. lågenergilamporna, medför totalt ett ännu mindre kvicksilverutsläpp än Lightlabs lampa.

*****
Lightlab frågar Lightlab 5:
Varför har det tagit så lång tid att utveckla lampan?

Lightlab svarar:

Fältemissionsmetoden är en speciell typ av teknologi som inte har använts för detta syfte tidigare. Det innebär att vi inte bara har utvecklat en ny lampa utan även en ny teknologi, som förhoppningsvis kommer att kunna användas till många olika applikationer i framtiden.

Teknologin som finns i dagens lysrör och energisparlampor patenterades 1927 och idag görs det fortfarande små framsteg när det gäller lumen per watt. Ser man till den tid och de resurser som investerats i vårt projekt har det snarare gått fort än långsamt.

Vår kommentar hösten 2011 :
LightLab grundades p.g.a. att utvecklingsarbete på en fältemissionlampa kunde övertas från ett ryskt forskningsinstitut. De hade då arbetat med denna utveckling i drygt 15 år och kommit fram till ett ljusutbyte på 20 lm/W d.v.s. vad LightLab fortfarande presterade vid detta tillfälle.

Det har nu gått drygt 30 år sedan ryssarna startade lampprojektet och av allt att döma är LightLab fortfarande mycket långt från de mål man vill uppnå. Att påstå att LightLabs projekt "snarare gått fort än långsamt" var alltså en betydande överdrift.

*****
Lightlab frågar Lightlab 6:
Hur mycket kapital har ni investerat i forskning och utveckling av prototypen till den energieffektiva lampan?

Lightlab svarar:

De senaste 10 åren har vi investerat 100 miljoner kronor. Sedan hösten 2004 har vi lyckats halvera företagets kostnader samtidigts som vi har ökat forskningsresultatet med flera hundra procent.

Vår kommentar hösten 2011 :
I betraktande av fråga 5 ovan är det onekligen berättigat att fråga vad de 100 miljonerna använts till. Och vilket annat forskningsföretag skulle yttra det kostliga påståendet "vi har ökat forskningsresultatet med flera hundra procent"?

Idag har 200 miljoner förbrukats. Och Lightlab har ännu ingen prototyp, d.v.s. en komplett lampa inklusive driftdon. Inte ens några verifierade, kompletta lampdata. Och inte en enda vetenskaplig publikation.

*****
Lightlab frågar Lightlab 7:
Varför har LightLab inte svarat på Kemikalieinspektionens brev med frågor om den nya energieffektiva lampan utan kvicksilver?
 
Lightlab svarar:

All skriftlig korrespondens med myndigheter är offentlig. Fullständig öppenhet kopplat till våra forskningsresultat, skulle kunna betyda att andra tillverkare tar över tekniken. Representanter för Kemikalieinspektionen kommer att delta vid vårt möte med miljödepartementet och kommer då att få den information de efterlyst.

Vår kommentar hösten 2011 :
Kemikalieinspektionen har säkert också läst Ny Tekniks artikel http://www.nyteknik.se/art/50525 (tyvärr nu borttagen) där deras frågor besvarats.

LightLab kröp så småningom till korset och träffade Kemikalieinspektionen 2007 men besvarade aldrig brevet skriftligt. Någon provinstallation i kemikalieinspektionens eller miljödepartementets lokaler som LightLab lovade på det ovan nämnda mötet blev det heller aldrig.

*****
Lightlab frågar Lightlab 8:
Har LightLab mörkat om sin energisparlampa?

Lightlab svarar:

Har man en bra uppfinning som riktar sig till världsmarknaden är det viktigt att skydda den med patent. Av den anledningen måste vi vara lite försiktiga med att offentliggöra forskningsdata för prototypen innan alla tester är klara.

Nu genomförs flera tester i vårt testlab och därför är det svårt att tillhandahålla all information exakt när journalisterna behöver den. I dagsläget är det fortfarande en prototyp och ingen färdig konsumentprodukt som kan lanseras på marknaden.

Vår kommentar hösten 2011 :
Om någon av de stora lamptillverkarna hade den minsta tro på att LightLabs teknik har något värde skulle de ju rimligtvis stå i kö för att köpa upp tekniken. Sanningen är att de alla studerat denna teknik sedan länge och kommit till slutsatsen att den inte är kommersiellt gångbar.

*****
Lightlab frågar Lightlab 9:
Vad har ni åstadkommit inom forskningen de senaste 10 åren?

Lightlab svarar:

Framstegen i forskningen tog fart i och med omorganisationen av företaget 2003. Sedan dess har lampans prestanda gått upp från mindre än 20 lumen till dagens 1400 lumen! Framsteg har gjorts när det gäller samtliga processer och komponenter i lampan.

Vår kommentar hösten 2011 :
Vilka framsteg har gjorts? Uppenbarligen inget som har relevans för en säljbar produkt. Vad som behövs för en sådan är ju lampdata där samtliga parametrar ligger i samma härad som dagens LED-lampor.

*****
Lightlab frågar Lightlab 10:
När tror LightLab att lampan kommer att finnas tillgänglig på markanden?

Lightlab svarar:

Vår förhoppning är att lampan finns som färdig produkt på marknaden inom två år.

Vår kommentar hösten 2011 :
Denna förhoppning har LightLab haft sedan sekelskiftet. I prospektet för nyemissionen december 2011 hoppas man på en marknadsintroduktion år 2013.

Att om två år ha en osäljbar produkt färdig får dock anses möjligt.

*****
 
Tills Lightlab kan visa verifierade siffror som kan konkurrera med LED vad avser följande parametrar, SAMTIDIGT, har Lightlab ingen möjlighet att kunna ta sin lampa till marknaden:
  •   Ljusutbyte (lumen/watt, lm/W) inkl förluster i driftdon
  •   Livslängd (timmar, h)
  •   Ljusflöde (lumen, lm)
  •   Färggivningsegenskaper (färggivningsindex Ra)
  •   Färgkaraktär, färgtemperatur (kelvin, K)
  •   Elektriska data
  •   Miljökonsekvensanalys
Det är dessutom fullständigt omöjligt för marknaden att kunna bilda sig en uppfattning om Lightlabs värde utan att dessa uppgifter finns tillgängliga.
Det är uppenbart att LightLab befinner sig mycket långt från målet att kunna sälja vare sig lampor eller delkomponenter.
LightLab räknar tydligen med att investerare ska betala men utan att få veta något.

>>
<<
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor