Visst är det spännande att Lightlab har kommit så långt? Efter denna NE vänder det!

Eller?

1. Nyemission 1998:
"Nyemissionen i LightLab kommer att tillföra medel som möjliggör den nödvändiga vidareutvecklingen fram till den tidpunkt då samarbete med industriell partner kan inledas"

2. Nyemission 2000:
"Nyemissionen kommer att säkerställa tillgången på resurser för marknadsbearbetning och den fortsatta utvecklingen av fältemissionslampan."

3. Nyemission 2001:
"LightLab står nu inför fasen att få den egenutvecklade tekniken accepterad på marknaden. Bolaget går från en femårig forskningsfas till att bli ett mer marknadsorienterat bolag."

4. Nyemission 2004:
"LightLab befinner sig idag i ett läge då utvecklingsarbetet nått en sådan nivå att planering för framtida kommersialisering och marknadsbearbetning måste få en större roll i bolaget."

5. Nyemission 2007:
"För närvarande pågår en utprovning och anpassning av tekniken för att få en produktionsfärdig slutprototyp."..."Målet är en lansering om cirka två år vilket dock kan komma att påverkas av hur arbetet fortskrider."

6. Nyemission - våren 2009
"Vidare har vi utvecklat ny drivelektronik. Det är viktigt för dig, som funderar på att investera i LightLab, att förstå att vi i samband med denna emission valt att fokusera på lampan."

7. Nyemission 2010:
"Med den förestående nyemissionen tillförs LightLab kapital som i första hand skall möjliggöra fortsatt utveckling av LightLabs miljölampa. Avsikten är att bolagets resurser kommer att fokuseras på lampan med målet att åstadkomma en rimlig livslängd och en miniatyriserad elektronik samt påbörja produktionsanpassningar."

8. Nyemission januari 2011
"Kapitalet från företrädesemissionen skall användas för utveckling och integration av en kostnadseffektiv drivelektronik, industrialisering av den zinkoxid-baserade katoden och optimering av systemlösningen så att belysningsegenskaperna möter marknadskraven för flera produktsegment. Vidare avser LightLab utvidga samarbetet med partners för att ta LightLabs fältemissionsbaserade belysningsteknologi till marknaden i slutet av 2011."

9. Förberedande åtgärder för nyemission oktober 2011
"LightLab Sweden AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission. Under 2012 kommer LightLabs huvudfokus för vidareutveckling av belysningsteknologin att ligga på:
  •  Återbetalning av krediter (ALMI-lånet)
  •  Fortsatt utveckling av bolagets katodteknik
  •  Industrialisering av tillverkningsprocessen för katoder
  •  Vidareutveckling av elektroniken med fokus på kostnad och integration i klotlampsformat
  •  Utveckla en prototyplina tillsammans med Bolagets industriella partner
  •  Träffa avtal med industriell partner för kommersialisering av ljuskälla"
10. Nyemissionsprospekt 1 december 2011
Bakgrund och motiv:
Företrädesemissionen genomförs för att finansiera fortsatt utveckling av Lightlabs teknologi, vilken har sett stora framsteg under 2011, och möjliggöra ytterligare marknadsanpassning av Bolagets produkter. Styrelsen bedömer att Lightlab, med den marknads- och utvecklingseffektiva organisation som framarbetats under det senaste året, har goda utsikter att nå de uppsatta målen som kommer leda fram till intäktsgenerering.
Mål:
LightLabs mål är att vara en licenspartner och leverantör av belysningsteknologi och komponenter till aktörer inom belysningsindustrin med färdigutvecklad katod och etablerade partnerskap under 2012.
LightLabs mål för Bolagets belysningsteknologi är att den skall vara konkurrenskraftig genom att uppvisa goda belysningsegenskaper, kostnadseffektivitet vid användning och låga tillverkningskostnader samt ha utmärkta miljöegenskaper.

11. Nyemissionsprospekt 23 november 2012
LightLabs målbild:
Styrelsen i LightLab har under augusti 2012 beslutat att ändra Bolagets målbild för 2013. Målet för 2013 är att LightLab skall presentera en helintegrerad funktionell prototyp inför lanseringen av produkter som uppfyller marknadens behov för allmänbelysning. Massproduktion av produkter skall därefter kunna ske genom tillverkare i Kina som riktar sig både mot den lokala marknaden och mot exportmarknader.
Målbilden innebär att Bolagets teknik intar en ny position och att verksamheten ges en ändrad inriktning. Genom att erbjuda belysningsmarknaden en fullständig lösning, färdig för produktion, tar Bolaget också ett steg uppåt i förädlingskedjan. Lanseringen av produkter baserade på Bolagets teknologi kommer att ske i samarbete med industriella partners. Dessa produkter kännetecknas av en konkurrenskraftig kostnadsnivå, goda belysningsegenskaper och skall kunna klassas som miljövänliga av berörda myndigheter.
Motiv
Motivet för förestående kapitalanskaffning har sin grund i styrelsens bedömning i oktober 2012 av LightLabs position och framtidsmöjligheter. Bolagets utveckling under 2012 har skett med väsentligt bättre resultat på många plan, och i linje med bolagets strategi för 2012,
dock utan att det memorandum of understanding som skrevs under i början av juli inom ramen för överenskommelse om joint venture kunde fullbordas. Bolagets mål att både kunna bilda ett joint venture i Kina och inleda produktion av belysningsprodukter baserade på Bolagets teknik under 2013, anses realistiska.
Det sammanlagda behovet för perioden bedöms uppgå till 36 MSEK, vilket inte motsvarar den planerade emissionslikviden efter beräknade emissionskostnader tillsammans med tillgängliga likvida medel samt kapitaltillskott genom teckning av de två teckningsoptionerna. Bolagets styrelse bedömer det därför som sannolikt att under perioden kunna säkra ytterligare finansiering genom Bolagets kontakter.

----
OBS!
Rödmarkerade kursiveringar är våra markeringar i Lightlab's originaltext.
Övriga kommentarer överflödiga.

>>
<<
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor