På Lightlab's hemsida, i pressreleaser, delårsrapporter, årsredovisningar och på stämmor och informationsmöten påstår Lightlab att man bevisat att deras teknik klarar höga prestandakrav. Siffran 85 lm/W på ljusutbytet återkommer ständigt. Efter otaliga påpekanden händer det nu att Lightlab tillfogar "före driftdonsförluster". En hederlig redovisning är därför ca 70 lm/W för en komplett lampa. Siffran "bevisades" genom att Lightlab lade ut utdrag ur mätprotokoll på sin hemsida vilka påstods komma från Intertek. Protokollsutdragen var trots detta ej gjorda på Intertek's papper och inga andra referenser, stämplar, uppdragsnummer eller liknande som kunde identifiera utdragen såsom gjorda av Intertek fanns heller. "Protokollen" fanns ej angivna som bilagor till Interteks testrapport. Detta är minst sagt märkligt eftersom alla mätprotokoll från Intertek och alla andra ILAC-certifierde testlaboratorier alltid måste vara entydigt identifierbara. Intertek måste av naturliga skäl vara ytterst noggranna med detta. (Det är möjligt att det rör sig om inofficiellt råmaterial från Intertek som detta lab inte kan ta officiellt ansvar för).

Nåväl, de påstådda fem protokollsutdragen innehöll följande uppgifter :

      Färgtemp  Ljusutbyte  Sample      Datum      Ljusflöde  Effekt
      (CCT)(K)   (lm/W)       no                      (lm)     (W)
--------------------------------------------------------------------
1      6858        71      090924-1   2009-11-02      233      3,3
2      8176        85      091028-1   2009-11-02      272      3,2
3      8628        82      091027-2   2009-11-02      287      3,5
4      6712        68      090924-4   2009-11-02      211      3,1
5      7214        74      090901-1   2009-11-02      245      3,3

I det testprotokoll från Intertek som visades på Lightlabs hemsida ingick en ritning över den mätuppställning som använts. Ur denna framgick att mätresultaten erhållits för lampor utan driftdon. I en färdig lampa som också innehåller eget driftdon fås normalt ca 15% förluster i själva driftdonet. Detta förhållande nämndes inte i det pressmeddelande i vilket Lightlab annonserade sina resultat. Först efter att flera kritiska kommentarer om Lightlab's förskönade protokollsuppgifter förekommit på forumsidorna VCW och Avanza har Lightlab numera själva uppgivit att siffran 85 lm/W exkluderar driftdonförluster.

Men det finns flera egendomligheter:

Ljusutbyte och färgtemperatur

Som framgår av tabellen erhölls de omtalade 85 lm/W vid en färgtemperatur (CCT) om 8176 K. Så kallat varmvitt ljus, vilket är det kommersiellt mest intressanta, ligger i färgtemperaturområdet 2700 - 3000 K. De färgtemperaturer som Lightlab's uppmätta lampor ligger kring, ca 7000 - 8000 K är kommersiellt
föga intressanta om man vill nå marknadssegment av någon betydelse.

Låt oss granska hur det ser ut i de av Lightlab uppgivna mätresultaten. Tabellen ovan innehåller lampor med färgtemperaturer på mellan 6712 och 8628 K. Om vi ställer upp en tabell
med data sorterade efter fallande färgtemperatur där vi dels tar hänsyn till driftdonförluster på 15% och dels anger kvoten Ljusutbyte/Färgtemperatur så fås följande tabell:

Färgtemp   Beräknat     Ljusutbyte netto efter     Nettoljusutbyte / Färgtemp
           ljusutbyte   15% drivdonsförluster
(CCT)(K)    (lm/W)               (lm/W)        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  8628       81,9               69,7                          0,0081
  8176       85,1               72,3                          0,0088
  7214       74,1               63,0                          0,0087
  6858       70,7               60,1                          0,0088
  6712       67,9               57,7                          0,0086

Som framgår är kvoten Nettoljusutbyte/Färgtemperatur nära nog identisk för de olika lamporna med ett undantag. Medelvärdet för kvotvärdet blir 0.0086. Under antagande av att det funna linjära sambandet mellan ljusutbyte och färgtemperatur gäller även ned till varmvitt ljus på 2700 K så skulle vi för denna färgtemperatur få ett ljusutbyte = 0,0086 * 2700 = 23 lm/W.

Ritar man upp tabellens ljusutbyte som funktion av färgtemperatur får man ca 30 lm/W om man extrapolerar ner till 2700 K. (Se kurvan genom att aktivera symbolen uppe till höger) Trots detta påstår Lightlab ständigt att man kan åstadkomma 85 (egentligen 72) lm/W oavsett färgtemperatur.

Ljusutbyte, endast ca 23 - 30 lm/W
De enda uppgifter som finns gällande Lightlab's prestanda för ljusutbyte vid 2700 K tyder således på att detta enbart är låga 23 - 30 lm/W. Tills Lightlab presenterar andra mätdata från oberoende mätinstitut är detta de enda trovärdiga siffror som finns på ljusutbytet för deras lampa vid 2700 K. Det enda framsteg som Lightlab kan sägas ha gjort genom offentliggörandet av ovanstående mätdata är alltså rent propagandamässigt. Resultaten är dessvärre också rätt avslöjande vad gäller Lightlab's allmänna trovärdighet. Men utan den vilseledande uppgiften om att man nått 85 lm/W hade man kanske inte lyckats få aktieägarna att satsa nya pengar i de tre senaste nyemissionerna.

Ljusflöde

Ett annat frågetecken är det låga ljusflödet. En lampa med så lågt ljusflöde som i mätresultaten ovan är knapppast kommersiellt intressant. En vanlig 60W glödlampa ger ca 3 ggr högre ljusflöde. Man kan fråga sig varför Lightlab även när det gäller denna ljusparameter ligger så långt från vad som krävs av en gångbar lampa. Varför har man inte gjort provexemplar som gett samma ljusflöde som glödlampan? Var ljusutbytet bäst vid detta låga ljusflöde? Eller hade man drivit upp provexemplarens likspänning till bristningsgränsen?

Övriga lamp-parametrar
För att få en uppfattning om konkurrensförmågan hos en lampa måste samtliga lamp-parametrar anges. Att detta är nödvändigt beror på att parametrarna aldrig är oberoende av varandra. Som redan diskuterats visar mätresultaten ett samband mellan färgtemperatur och ljusutbyte. Även mellan färgåtergivningsindex (Ra) och ljusutbyte ser man ett samband. Samma sak gäller t.ex. livslängd och ljusflöde. I alla dessa tre fall gäller att en förbättring av den ena parametern medför en försämring av den andra.

Sammanfattning

Tyvärr har Lightlab aldrig presenterat lampdata på ett sätt som gör att deras lampa kan bedömas på samma sätt som andra tillverkares lampor. Philips, Osram, GE, Cree
och alla andra seriösa tillverkare presenterar alltid lampdata tillförlitligt och entydigt. Att som Lightlab gör, presentera en enstaka lamp-parameter och dessutom aldrig på en fungerande prototyp ger som sagt ingen som helst uppfattning om hur deras lampa står sig i konkurrensen med t.ex. LED. De få fakta som finns tyder, som visats ovan, dessvärre bara på att Lightlab ligger mycket långt efter den konkurrerande LED-tekniken.
>>
<<
Hur sant är det ?
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor